Website Quản lý tác phẩm văn học nghệ thuật đạt giải

GIỚI THIỆU

Tỉnh Phú Thọ tự hào là đất cội nguồn, nơi phát tích của dân tộc là căn cứ địa của cách mạng trong những năm trước cách mạng tháng tám và cái nôi của văn nghệ kháng chiến trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ năm 1985, Tỉnh đã quyết định trao tặng giải thưởng Hùng Vương và giải thưởng 5 năm về VHNT. Hội Liên hiệp VHNT đã trải qua 8 nhiệm kỳ đại hội và 7 kỳ xét trao giải thưởng cao quý này cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải ở 9 chuyên ngành VHNT. Từ năm 2013, Tỉnh lại quyết định trao giải thưởng VHNT hàng năm về VHNT. Cùng với các giải thưởng VHNT ở tỉnh Nhà nước và Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cũng tổ chức trao giải thưởng VHNT. Nhiều VNS của tỉnh Phú Thọ là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam cũng được nhận giải thưởng Nhà nước và giải thưởng hàng năm về VHNT. Như vậy số tác phẩm VHNT được giải thưởng với các chuyên ngành khác nhau lên tới hàng trăm đầu sách với hàng vạn trang, hàng trăm tranh, ảnh, vở diễn. Giá trị lịch sử của các tác phẩm VHNT đã được khẳng định là vô giá.

Phần mềm Quản lý và lưu trữ các tác phẩm văn học nghệ thuật là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc phục chế, quản lý, lưu trữ và sử dụng các tác phẩm VHNT đoạt giải thưởng nhằm khẳng định và tôn vinh những thành tựu đạt được của VHNT và văn nghệ sỹ trong quá trình xây dựng và phát triển. Động viên, khích lệ, phát động phong trào thi đua sáng tác trong đội ngũ văn nghệ sỹ để sáng tạo ra nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về chân, thiện, mỹ, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp CNH- HĐH đất nước theo tinh thần nghị quyết 23 của Bộ chính trị và chương trình hành động của Tỉnh uỷ về “Tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học – Nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Đồng thời, phát huy trách nhiệm chính trị, nêu cao ý thức công dân trong lao động sáng tạo, phụng sự nhân dân của đội ngũ văn nghệ sỹ.